ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Genel Bakış

Türkiye’nin önemli bir altın üreticisi olan Koza Altın İşletmeleri A.Ş, dünyada mevcut en yüksek iş güvenliği ve çevre koruma standartlarını uygulayarak, bilinen en iyi teknolojiyi kullanmaktadır. Sürekli iyileştirme prensibi ile çalışmalarını yürüten Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin tüm sahalarında  ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, BS OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Güvenlik Yönetim Sistemi gerekleri yerine getirilmektedir.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin tüm sahalarında Kalite Politikası, Çevre Politikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme Politikası referans alınmış ve uygulamalar politikalar ile tam uyumlu olarak yürütülmektedir

Kalite Politikası

Koza Altın İşletmeleri A.Ş., Türkiye’de maden arama ve işletme amacıyla kurulmuş bir Türk Şirketi’dir. Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin tüm Türkiye’de aktif maden arama programı mevcut olup; amacı, uluslararası standartlara göre Türkiye’nin önemli bir altın üreticisi olmak, bilinen en iyi teknolojiyi kullanarak altın madenciliği endüstrisinin gelişmesine ve Türk ekonomisine katkıda bulunmak, dünyada mevcut en yüksek iş güvenliği ve çevre standartlarını uygulayarak sürekli iyileşmeyi sağlamaktır.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş., şeffaflık ölçülerinde etkin karar vermeyi destekleyen, zamanlaması uygun ve doğru bilgiyi sağlayan güvenilir sistemlerin kullanımı, çevre, iş emniyeti ve sosyal onayı işinin ayrılmaz bir parçası kabulu ve liderlik vasıfları sayesinde bu hedeflerini gerçekleştirecektir.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.;

 • ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarının gereklerine uymayı,
 • İhtiyaç duyulan kaynakları temin ederek, üretim ve destek süreçlerinin her aşamasında sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi,
 • İyileştirmeler için düzenli denetim ve değerlendirme programları yapmayı,
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında Şirketin tabi olduğu yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu çalışmayı, kuruluş adına çalışan kişilerin, ziyaretçilerinin ve komşularının Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin faaliyetleri nedeniyle maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri ortadan kaldırmayı ve/veya en aza indirmeyi,
 • Çalışanların, müteahhitlerin ve geniş bir halk kitlesinin, sağlık, iş güvenliği ve çevre risklerini tespit, inceleme ve etkili bir kontrol için sağlık, iş güvenliği ve çevre sisteminin yerine getirilmesini ve muhafaza edilmesini,
 • Eğitim imkanları sağlayarak, ehliyetli ve yetenekli personel, müteahhit ve firmalar ekibi geliştirmeyi,
 • Teknolojik değişiklikleri takip edip uygulamayı,
 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,

Taahhüd etmektedir.

Çevre Politikası

Koza Altın İşletmeleri A.Ş., Türkiye’de maden arama ve işletme amacıyla kurulmuş bir Türk Şirketi’dir. Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin tüm Türkiye’de aktif maden arama programı mevcut olup amacı, uluslararası standartlara göre Türkiye’nin önemli bir altın üreticisi olmak, bilinen en iyi teknolojiyi kullanarak altın madenciliği endüstrisinin gelişmesine ve Türk ekonomisine katkıda bulunmak, dünyada mevcut en yüksek çevre standartlarını uygulayarak çevre performansını sürdürebilmesini ve sürekli iyileştirmeyi sağlamaktır.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. madencilik çalışmalarının uygulanmasında ve yönetilmesinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartının gereklerine uyarak, aşağıda belirtilen hususları göz önünde tutacaktır:

 • Çalışanları, müteahhitleri ve tedarikçileri Çevre Politikası konusunda bilinçlendirmek ve faaliyetlerinin Çevre Politikasına göre sürdürebilmeleri için gerekli eğitimlerini sağlamak,
 • Maden projelerinin gelişimi, çalıştırılması ve kapatılmasına ilişkin değerler, gayeler ve düşünceler ile ilgili hususlarda toplumun ve çalışanların görüşlerini almak, alınan görüşler sonrasında elde edilen bilgi, tecrübe ve güncellemelerin çalışanlarla ve diğer taraflarla paylaşılmasını sağlamak
 • Politikanın, değişen şartların ve yeni bilgilerin ışığında değiştirilebilmesi için uygun aralıklarla gözden geçirilmesi ve yenilenmesini sağlamak ve yapılan değişiklikleri ilgili taraflara iletmek.
 • Madencilik faaliyetlerinin çevresel boyutları ve etkilerini tanımlayan, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol eden çevresel yönetim sistemi oluşturmak ve uygulamak.
 • Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik ile doğal kaynakların tasarrufunu sağlamak
 • Atıkların azaltımı, tekrar kullanımı, geri kazanımı için çalışmalar yapmak.
 • Tedarik zincirinde iş ilişkisi kurulan ortakları Çevre Politikası doğrultusunda uygun çevresel tedbirleri almasını sağlamak.
 • Madenin çevre amaç ve hedeflerini tespit etmek ve gözden geçirilmesinin sağlanması için aksiyon planını oluşturmak.
 • Madencilik faaliyetlerinin çevresel etkilerini değerlendirerek olumsuz nitelikteki çevresel etkinin bertaraf edilmesi veya en aza indirilmesi için uygun tedbirleri ve izleme prosedürlerini uygulayarak çevreye yaratılabilecek kirlenmenin önlenmesini sağlamak.
 • Madencilik faaliyetleri sırasında ve sonrasında arazilerin doğaya yeniden kazandırma çalışmalarını yürütmek.
 • Madenin çevre boyutları ile ilgili yükümlü olduğu yürürlükteki yasal ve diğer şartlara riayet etmek.
 • Etkin karar ve önlemler alabilmek amacıyla, çevre etkileri, olaylar, acil durumlar hakkında iyileştirilmeler için çalışanlar ve ilgili taraflar ile açık bir iletişim kurmak.

İSG Politikası

Koza Altın İşletmeleri A.Ş., Türkiye’de maden arama ve işletme amacıyla kurulmuş bir Türk Şirketi’dir. Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin amacı; uluslararası standartlara göre Türkiye’nin önemli bir altın üreticisi olmak, bilinen en iyi teknolojiyi kullanarak altın madenciliği endüstrisinin gelişmesine ve Türk ekonomisine katkıda bulunmak, dünyada mevcut en yüksek iş güvenliği standartlarını uygulayarak sürekli iyileşmeyi sağlamaktır.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş., Sağlık ve İş Emniyeti Yönetim Sistemi ile elde edilecek yüksek Sağlık ve İş Emniyet Performansının etkin bir şirket için bir bütün oluşturduğunun inancındadır. Bunu seffaflık ölçüleri içinde etkin karar vermeyi destekleyen, zamanlaması uygun olan ve doğru bilgiyi sağlayan güvenilir sistemlerin kullanımı ile birlikte liderlik vasıfları sayesinde gerçekleşecektir.

Sağlık ve İş Emniyeti amaçlarını gerçekleştirebilmek için Koza Altın İşletmeleri A.Ş. faaliyetlerinin her biri şu hususları içerecektir:

 • Etkin iş emniyeti yönetimine bağlılık gösterecek uygun nitelik ve yeteneklere haiz kişileri seçmek.
 • Koza Altın İşletmeleri A.Ş. çalışanlarının yanında, Alt Yüklenici,Müteahhit,Tedarikçi ve bunların çalışanlarının da Sağlık ve İş Emniyeti risklerini tanımlayan, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol eden Sağlık ve İş Emniyeti yönetim sistemini oluşturmak ve uygulamak.
 • Sağlık ve İş Emniyeti hususlarını, araştırma, proje geliştirme, madenciliğin yaygınlaştırılması, satın almalar, hak mahrumiyeti ve kapanmalarda dahil olmak üzere şirketin bütün faaliyetleri bünyesinde bütünleştirmek.
 • Çalışanların ve toplum değerlerinin beklentileri doğrultusunda, standartları üst düzeyde yakalamak ve iyileştirme imkanlarını tanımlamak.
 • Emniyetli bir iş ortamı yaratmak, devamlılığını sağlayabilmek ve çalışanların meslek hastalığına yakalanması ya da yaralanmalarını engellemek için bütün faaliyetleri ve bunlara bağlı altyapıyı tasarlamak, çalıştırmak ve yapılandırmak.
 • Çalışanların, müteahhitlerin ve tedarikçilerin emniyetli ve sorumluluk içinde çalışmaları ile birlikte faaliyetlerini bu politikaya uygun olarak yönetmelerini sağlamak için eğitilmelerini sağlamak.
 • Düzenli olarak denetleme ve değerlendirme programlarını başlatmak ve isabetli takip önlemleri alarak iyileştirmeyle ilgili önerileri kabul etmek. Kabul edilen iyileştirmelerin hayata geçirilmesini sağlamak
 • Projelerin gelişme, faaliyet ve kapanma aşamalarıyla ilgili Sağlık ve İş Emniyeti değerleri, istekleri ve ilgileri konusunda toplumun ve çalışanların görüşlerini almak. Alınan görüşler sonrasında elde edilen bilgi, tecrübe ve güncellemelerin çalışanlarla ve diğer taraflarla paylaşılmasını sağlamak
 • Etkin karar ve önlemler alabilmek amacıyla, iş ortamı riskler, olaylar, ve görüşler için açık bir iletişim kurmak.
 • Sağlık ve İş Emniyeti performans raporlamalarına bağlılık sergilemek. Elde edilen raporlar ile sistemin devamını sağlamak ve güncellemeler ile sistemi geri beslemek
 • Uygulanan bütün yasal ve yönetmelik hükümlerine tam olarak bağlı kalmak.
 • Sağlık ve İş Emniyeti amaç ve hedeflerine uygunluğun ve bu uygunluğun sürekli gözden geçirilmesini sağlayacak her türlü faaliyeti yapacak bir yapıyı oluşturmak.

Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme Politikası

Koza Altın İşletmeleri A.Ş., Türkiye'de maden arama ve işletme amacıyla kurulmuş bir Türk Şirketi'dir. Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin tüm Türkiye'de aktif maden arama programı mevcut olup amacı, uluslararası standartlara göre Türkiye'nin önemli bir altın üreticisi olmak, bilinen en iyi teknolojiyi kullanarak altın madenciliği endüstrisinin gelişmesine ve Türk ekonomisine katkıda bulunmak, dünyada mevcut en yüksek iş güvenliği ve çevre standartlarını uygulayarak sürekli iyileşmeyi sağlamaktır.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Güvenlik Yönetim Sistemi ile oluşturduğu Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme faaliyetlerini, İş Emniyeti, Çevre ve Kalite performansı ile entegre ederek hedeflerini gerçekleştirmektedir.

 • Tesis ve tesis çevresinde insan ve çevre için yüksek seviyede güvenlik önlemleri alır ve bu amaç için gerekli büyün kaynakları sağlar.
 • Büyük bir kazaya yol açabilecek faaliyetlerin tamamını tanımlar ve bu tür kazaların önlenmesine yönelik yükümlülüklerini yerine getirir.
 • Operasyonel iş süreçlerinde emniyet ve güvenliği etkileyecek pozisyonlara uygun bilgi, yetenek, eğitim ve tecrübeye sahip personelleri görevlendirir.
 • Büyük kazaların belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla risk değerlendirmesi yapar ve güncelliğinden emin olur.
 • Bakım, onarım ve geçici durdurmaları da kapsayan düzenlemeler ve dokümantasyonu gerçekleştirir ve güncelliğinden emin olur.
 • Değişim yönetim sürecini tanımlar. Değişimlerin planlanması veya yeni tesis, proses veya depolama tesislerinin tasarımı için düzenlemeler yapar.
 • Sistematik analiz ile önceden tespit edilebilecek acil durumları belirler ve bunlar için acil durum planları hazırlar ve düzenli olarak denetleyerek gözden geçirir.
 • Güvenlik Yönetim Sistemi ile ilgili hedeflere uyumun takibi için sistemin performansını izler, uyum sağlanmaması durumunda düzeltici faaliyetleri belirler ve uygular.
 • Güvenlik Yönetim Sistemi’nin etkinliğini ve uygunluğunu periyodik ve sistematik bir şekilde değerlendirir, dokümante eder üst yönetimce gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.
 • Eğitimler ile personelin sürekli gelişimini sağlar.
 • Ulusal ve ilgili uluslararası mevzuat ve standartlara uyar.
 • Büyük kazaları önlemek ve etkilerini azaltmak amacı ile teknolojik gelişmeleri takip eder ve güvenlik önlemlerini sürekli iyileştirir,

Bu politika Koza Altın İşletmeleri’nin Kalite, Çevre, Sağlık, İş Emniyeti ve Halkla İlişkiler Politikaları ile birlikte izlenecektir.