ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Genel Bakış

Türkiye’nin önemli bir altın madenciliği firması olan Koza Altın İşletmeleri A.Ş, dünyada mevcut en yüksek iş güvenliği ve çevre koruma standartlarını uygulayarak, bilinen en iyi teknolojiyi kullanmaktadır. Sürekli iyileştirme prensibi ile çalışmalarını yürüten Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin tüm sahalarında  ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, BS OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Güvenlik Yönetim Sistemi gerekleri yerine getirilmektedir.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin tüm sahalarında Kalite Politikası, Çevre Politikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme Politikası referans alınmış ve uygulamalar politikalar ile tam uyumlu olarak yürütülmektedir

Kalite Politikası

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin tüm Türkiye’de aktif maden arama programı mevcut olup; amacı, uluslararası standartlara göre Türkiye’nin önemli bir altın üreticisi olmak, bilinen en iyi teknolojiyi kullanarak altın madenciliği endüstrisinin gelişmesine ve Türk ekonomisine katkıda bulunmak, dünyada mevcut en yüksek iş güvenliği ve çevre standartlarını uygulayarak sürekli iyileşmeyi sağlamaktır.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.;

 • ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarının gereklerine uymayı,
 • İhtiyaç duyulan kaynakları temin ederek, üretim ve destek süreçlerinin her aşamasında sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi,
 • İyileştirmeler için düzenli denetim ve değerlendirme programları yapmayı,
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında Şirketin tabi olduğu yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu çalışmayı, kuruluş adına çalışan kişilerin, ziyaretçilerinin ve komşularının Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin faaliyetleri nedeniyle maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri ortadan kaldırmayı ve/veya en aza indirmeyi,
 • Çalışanların, müteahhitlerin ve geniş bir halk kitlesinin, sağlık, iş güvenliği ve çevre risklerini tespit, inceleme ve etkili bir kontrol için sağlık, iş güvenliği ve çevre sisteminin yerine getirilmesini ve muhafaza edilmesini,
 • Eğitim imkanları sağlayarak, ehliyetli ve yetenekli personel, müteahhit ve firmalar ekibi geliştirmeyi,
 • Teknolojik değişiklikleri takip edip uygulamayı,
 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,

Taahhüt etmektedir.

Bu politika Koza Altın İşletmeleri’nin Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme Çevre, Sağlık, İş Emniyeti ve Halkla İlişkiler Politikaları ile birlikte izlenecektir.

Çevre Politikası

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin tüm Türkiye’de aktif maden arama programı mevcut olup amacı, uluslararası standartlara göre Türkiye’nin önemli bir altın üreticisi olmak, bilinen en iyi teknolojiyi kullanarak altın madenciliği endüstrisinin gelişmesine ve Türk ekonomisine katkıda bulunmak, dünyada mevcut en yüksek çevre standartlarını uygulayarak çevre performansını sürdürebilmesini ve sürekli iyileştirmeyi sağlamaktır.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. madencilik çalışmalarının uygulanmasında ve yönetilmesinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardının gereklerine uyarak, aşağıda belirtilen hususları göz önünde tutacaktır:

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.;

 • Çalışanları, müteahhitleri ve tedarikçileri Çevre Politikası konusunda bilinçlendirmeyi ve faaliyetlerinin Çevre Politikasına göre sürdürebilmeleri için gerekli eğitimlerini sağlamayı,
 • Maden projelerinin gelişimi, çalıştırılması ve kapatılmasına ilişkin değerler, gayeler ve düşünceler ile ilgili hususlarda toplumun ve çalışanların görüşlerini almayı, alınan görüşler sonrasında elde edilen bilgi, tecrübe ve güncellemelerin çalışanlarla ve diğer taraflarla paylaşılmasını sağlamayı,
 • Politikanın, değişen şartların ve yeni bilgilerin ışığında değiştirilebilmesi için uygun aralıklarla gözden geçirilmesi ve yenilenmesini sağlamayı ve yapılan değişiklikleri ilgili taraflara iletmeyi,
 • Madencilik faaliyetlerinin çevresel boyutları ve etkilerini tanımlayan, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol eden çevresel yönetim sistemi oluşturmayı ve uygulamayı,
 • Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik ile doğal kaynakların tasarrufunu sağlamayı,
 • Atıkların azaltımı, tekrar kullanımı, geri kazanımı için çalışmalar yapmayı,
 • Tedarik zincirinde iş ilişkisi kurulan ortakları Çevre Politikası doğrultusunda uygun çevresel tedbirleri almasını sağlamayı,
 • Madenin çevre amaç ve hedeflerini tespit etmek ve gözden geçirilmesinin sağlanması için aksiyon planını oluşturmayı.
 • Madencilik faaliyetlerinin çevresel etkilerini değerlendirerek olumsuz nitelikteki çevresel etkinin bertaraf edilmesi veya en aza indirilmesi için uygun tedbirleri ve izleme prosedürlerini uygulayarak, çevrede oluşabilecek kirlenmenin önlenmesini sağlamayı,
 • Madencilik faaliyetleri sırasında ve sonrasında arazilerin doğaya yeniden kazandırma çalışmalarını yürütmeyi,
 • Madenin çevre boyutları ile ilgili yükümlü olduğu yürürlükteki yasal ve diğer şartlara riayet etmeyi,
 • Etkin karar ve önlemler alabilmek amacıyla, çevre etkileri, olaylar, acil durumlar hakkında iyileştirilmeler için çalışanlar ve ilgili taraflar ile açık bir iletişim kurmayı,

Taahhüt etmektedir.

Bu politika Koza Altın İşletmeleri’nin Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme Çevre, Sağlık, İş Emniyeti ve Halkla İlişkiler Politikaları ile birlikte izlenecektir.

İSG Politikası

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin amacı; uluslararası standartlara göre Türkiye'nin önemli bir altın üreticisi olmak, bilinen en iyi teknolojiyi kullanarak altın madenciliği endüstrisinin gelişmesine ve Türk ekonomisine katkıda bulunmak, dünyada mevcut en yüksek iş güvenliği standartlarını uygulayarak sürekli iyileşmeyi hedeflemektedir.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile elde edilecek sağlıklı çalışmanın ve iş güvenliği performansının etkin bir şirket için bir bütünü oluşturduğunun inancındadır. Bunu, şeffaflık ölçüleri içinde etkin karar vermeyi destekleyen, zamanlaması uygun olan ve doğru bilgiyi sağlayan güvenilir sistemlerin kullanımı ile birlikte liderlik vasıfları sayesinde gerçekleştirmektedir.

Yükleniciler, tedarikçiler ve ziyaretçiler de dahil olmak üzere tüm Koza Altın İşletmeleri A.Ş. çalışanları faaliyetlerini yürütürken, hedeflerimize ulaşabilmek amacıyla;

 • Etkin ve sürekli gelişim sağlayan bir iş sağlığı ve güvenliği yönetimi için bağlılık gösterecek uygun nitelikte ve yetkinlikte personel seçilmesini ve istihdamını,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuata, diğer gerekliliklere ve belirlenen iş sağlığı ve güvenliği kurallarına tam olarak uyulmasını,
 • İş sağlığı ve güvenliği risklerinin her seviyede tanımlandığı, değerlendirildiği ve yönetildiği yönetim sistemi uygulayarak, iş güvenliği kültürü oluşturup devamlılığını,
 • İş sağlığı ve güvenliği hususlarını, araştırma, proje geliştirme, madenciliğin yaygınlaştırılması, satın almalar, hak mahrumiyeti ve kapanmalarda dahil olmak üzere şirketin bütün faaliyetleri bünyesinde bütünleştirerek standartlaştırmasını ve devamlılığının korumasını,
 • Toplum değerleri ve çalışanların beklentilerini karşılayarak, standartları yakalamak amacıyla üst düzeyde iyileştirme imkanlarının tanımlanmasını,
 • Güvenli bir iş ortamı oluşturabilmek ve bunun devamlılığını sağlayabilmek adına çalışanların meslek hastalıklarına yakalanmalarını ya da yaralanmalarını önlemek için gerekli bütün faaliyetleri ve bunlara bağlı altyapıyı hazırlayarak, çalıştırılmasını ve yapılandırılmasını,
 • Düzenli olarak yapılan denetleme ve değerlendirme programları ile isabetli takip önlemleri alarak iyileştirmeyle ilgili önerileri kabul edip, bunların hayata geçirilmesini,
 • Proje, inşaat, faaliyet ve kapanma aşamalarında, İş Sağlığı ve Güvenliği değerleri, istekleri ve ilgileri konusunda toplumun ve çalışanların görüşlerinin alınıp, bu görüşler sonrasında elde edilen bilgi, tecrübe ve güncellemelerin çalışanlarla ve diğer taraflarla paylaşılmasını,
 • Etkin, uygulanabilir kararlar ve önlemler alabilmek için; kamu kurumları, toplum ve diğer paydaşlarla birlikte çalışan katılımının da sağlandığı şeffaf bir iletişim,
 • İş sağlığı ve güvenliği performans raporlamalarına bağlılık sağlayarak, elde edilen raporlarla sistemin devamını sağlamak ve güncellemeler ile sisteme geri besleme,
 • İş sağlığı ve güvenliği amaç ve hedeflerine uygunluğun ve bunun sürekli gözden geçirilmesini sağlayacak her türlü faaliyeti yapacak bir yapının oluşturulmasını,
 • Yükleniciler, tedarikçiler ve ziyaretçiler de dahil olmak üzere şirket çalışanlarının işbirliği içerisinde hareket etmesini sağlamak, onlara güvenli çalışma koşullarını oluşturmak için gerekli tüm ekipman ve sistemlerin temin edilmesini, çalışanların eğitilmesini ve performansımızın sürekli iyileştirilmesini,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili istenmeyen olaylara ve acil durumlara karşı hazırlıklı olunmasını, ve bu tür olaylarla ya da durumlarla karşılaşılması halinde ise en az hasar için, etkili müdahale sistemlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını,

Taahhüt etmektedir.

Bu politika Koza Altın İşletmeleri’nin Kalite, Çevre, Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme ve Halkla İlişkiler Politikası ile birlikte izlenecektir.

 

Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme Politikası

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin tüm Türkiye'de aktif maden arama programı mevcut olup amacı, uluslararası standartlara göre Türkiye'nin önemli bir altın üreticisi olmak, bilinen en iyi teknolojiyi kullanarak altın madenciliği endüstrisinin gelişmesine ve Türk ekonomisine katkıda bulunmak, dünyada mevcut en yüksek iş güvenliği ve çevre standartlarını uygulayarak sürekli iyileşmeyi sağlamaktır.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Güvenlik Yönetim Sistemi ile oluşturacağı Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme faaliyetlerini, İş Emniyeti, Çevre ve Kalite performansı ile entegre ederek hedeflerini gerçekleştirecektir.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

 • Tesis ve tesis çevresinde insan ve çevre için yüksek seviyede güvenlik önlemleri almayı ve bu amaç için gerekli bütün kaynakları sağlamayı,
 • Büyük bir kazaya yol açabilecek faaliyetlerin tamamını tanımlamayı ve bu tür kazaların önlenmesine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
 • Operasyonel iş süreçlerinde emniyet ve güvenliği etkileyecek pozisyonlara uygun bilgi, yetenek, eğitim ve tecrübeye sahip personelleri görevlendirmeyi
 • Büyük kazaların belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla risk değerlendirmesi yapmayı ve güncelliğinden emin olmayı,
 • Bakım, onarım ve geçici durdurmaları da kapsayan düzenlemeler ve dokümantasyonu gerçekleştirmeyi ve güncelliğinden emin olmayı,
 • Değişim yönetim sürecini tanımlamayı, değişimleri planlanmayı veya yeni tesis, proses veya depolama tesislerinin tasarımı için düzenlemeler yapmayı,
 • Sistematik analiz ile önceden tespit edilebilecek acil durumları belirler ve bunlar için acil durum planları hazırlamayı ve düzenli olarak denetleyerek gözden geçirmeyi,
 • Güvenlik Yönetim Sistemi ile ilgili hedeflere uyumun takibi için sistemin performansını izlemeyi, uyum sağlanmaması durumunda düzeltici faaliyetleri belirlemeyi ve uygulamayı,
 • Güvenlik Yönetim Sistemi’nin etkinliğini ve uygunluğunu periyodik ve sistematik bir şekilde değerlendirmeyi, dokümante etmeyi, üst yönetimce gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini,
 • Eğitimler ile personelin sürekli gelişimini sağlanmasını,
 • Ulusal ve ilgili uluslararası mevzuat ve standartlara uymayı,
 • Büyük kazaları önlemek ve etkilerini azaltmak amacı ile teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve güvenlik önlemlerini sürekli iyileştirmeyi,

Taahhüt etmektedir.

Bu politika Koza Altın İşletmeleri’nin Kalite, Çevre, Sağlık, İş Emniyeti ve Halkla İlişkiler Politikaları ile birlikte izlenecektir.