ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Genel Bakış

Türkiye’nin önemli bir altın madenciliği firması olan Koza Altın İşletmeleri A.Ş, dünyada mevcut en yüksek iş güvenliği ve çevre koruma standartlarını uygulayarak, bilinen en iyi teknolojiyi kullanmaktadır. Sürekli iyileştirme prensibi ile çalışmalarını yürüten Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin tüm sahalarında  ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi ve Güvenlik Yönetim Sistemi gerekleri yerine getirilmektedir.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin tüm sahalarında Entegre Yönetim Sistemleri Politikası ve Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme Politikası referans alınmış ve uygulamalar politikalar ile tam uyumlu olarak yürütülmektedir.

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Türkiye’nin önemli altın üreticilerinden olan KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Enerji yönetiminde gösterdiği hassasiyetle, tüm çalışma alanlarında, bilinen en yüksek teknolojiyi kullanarak, altın madenciliği sektörünün gelişmesine ve Türk ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Faaliyet gösterdiği arama ve üretim sahalarında;

 • Üst Yönetimin desteği ile Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji Yönetimini, organizasyonumuzdaki tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızın iş birliği ve aktif katılımıyla sağlamayı,
 • Sektördeki gelişmeleri, dünya ve ülke çapında takip ederek, ölçülebilir amaç ve hedefler oluşturmayı ve düzenli periyodlarda takibini sağlamayı,
 • Hedeflenen performansa ulaşmak için, ihtiyaç duyulan kaynakları temin etmeyi; üretim ve destek süreçlerinin her aşamasında sistemin etkinliği, risk ve fırsatları dikkate alarak, sürekli iyileştirmeyi,
 • Tabi olduğumuz yerel ve uluslararası mevzuatın yükümlülüklerini ve diğer şartları; Kalite,  Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji Verimliliği yönetimi konularını dikkate almayı, eksiksiz yerine getirmeyi,
 • Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini her aşamada düzenli olarak izlemeyi, faaliyetlerimizden oluşan atıklarımızı atık yönetimi sürecini dikkate alarak kontrol etmeyi ve yönetmeyi,
 • Sürdürülebilir kalkınma ve çevre kirliliğini önleme ilkelerini uygularken; tüm yaşam döngüsünü gözetmeyi, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza en yüksek faydayı sağlayacak değerler yaratmayı,
 • Faaliyetlerimizde ilk adımı, çevre, iş sağlığı ve güvenliği adına atar, enerjiyi ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı,
 • Tüm faaliyetlerimizde çevreye duyarlı, enerji verimli ürün ve hizmetleri tedarik eder, çevre ve enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Enerji Performansının iyileştirilmesine yönelik proje faaliyetlerini desteklemeyi,
 • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlenebilmesi, tehlikelerin ortadan kaldırılması, risklerin kabul edilebilir seviyelere indirilmesi, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve stajyerlerimizin bütünsel sağlığının korunması için stratejiler geliştirmeyi ve aksiyon almayı,

Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için eğitimler düzenlemeyi, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji yönetiminde, bilgi ve farkındalıklarını arttırmayı TAAHHÜT EDERİZ.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikaları

 1. ISO 50001 Enerji Yönetim Sertifikası – Çukuralan İşletmesi
 2. ISO 50001 Enerji Yönetim Sertifikası – Ovacık İşletmesi
 3. ISO 50001 Enerji Yönetim Sertifikası – Himmetdede İşletmesi
 4. ISO 50001 Enerji Yönetim Sertifikası – Kaymaz İşletmesi

Bilgi Güvenliği Politikası

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin tüm Türkiye’de aktif maden arama programı mevcut olup; amacı, uluslararası standartlara göre Türkiye’nin önemli bir altın üreticisi olmak, bilinen en iyi teknolojiyi kullanarak altın madenciliği endüstrisinin gelişmesine ve Türk ekonomisine katkıda bulunmak, dünyada mevcut en yüksek iş güvenliği ve çevre standartlarını uygulayarak sürekli iyileşmeyi sağlamaktır.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. kapsam dâhilinde üretilen, işlenen her formattaki bilginin BGYS gereksinimleri çerçevesinde güvenliğinin sağlanması, bilgi varlıklarımıza yönelik kasıtlı veya kasıtsız her türlü tehdidin belirlenmesi ve bu tehditlerin oluşturabileceği risklerin yönetilebilmesi amacıyla;

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması, işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesini, 
 • Kuruluşun stratejik yönü ile uyumlu Bilgi güvenliği amaçlarının yerine getirilmesini,
 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı kuruluşun bilgi varlıklarını korumayı,
 • Bilginin gizliliğini ve bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz erişim girişimlerine karşı korumayı,
 • Bilgiye erişilebilirliği, iş süreçlerinin gerektirdiği sınırlar çerçevesinde sağlamayı,
 • Yasal düzenlemelere, mevzuat hükümlerine ve sözleşmelere uygun şekilde hizmetlerin; hatasız, mümkün olan en kısa sürede ve kesintisiz olarak sunulmasını, 
 • İş süreçlerinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında hazırlanan ve onaylanan politika ve prosedürlere uygun şekilde yürütülmesini, 
 • Bilgi güvenliği eğitimlerini tüm personele vererek farkındalığı sağlamayı,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla risk analizi çalışmalarını yapmayı, riskleri yönetmek için riskleri değerlendirmeyi, risk analizi ve risk işleme çalışmaları gerçekleştirmeyi, gerekli tedbirleri geliştirmek ve olası riskleri önlemek için çalışmalar yapmayı,
 • Bilgi güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkları, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Yöneticisine rapor etmeyi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Yöneticisi tarafından soruşturulmasını sağlamayı,
 • Kapsamda yer alan süreçleri Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ne uygun hale getirmeyi,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin amaçlanan sonuçları yerine getirme başarısını periyodik olarak gözden geçirmeyi, gerekli iyileştirmelerin zamanında hayata geçirilmesini güvence altına almayı TAAHHÜT EDERİZ.

 

Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme Politikası

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin tüm Türkiye'de aktif maden arama programı mevcut olup amacı, uluslararası standartlara göre Türkiye'nin önemli bir altın üreticisi olmak, bilinen en iyi teknolojiyi kullanarak altın madenciliği endüstrisinin gelişmesine ve Türk ekonomisine katkıda bulunmak, dünyada mevcut en yüksek iş güvenliği ve çevre standartlarını uygulayarak sürekli iyileşmeyi sağlamaktır.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Güvenlik Yönetim Sistemi ile oluşturacağı Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme faaliyetlerini, İş Emniyeti, Çevre ve Kalite performansı ile entegre ederek hedeflerini gerçekleştirecektir.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

 • Tesis ve tesis çevresinde insan ve çevre için yüksek seviyede güvenlik önlemleri almayı ve bu amaç için gerekli bütün kaynakları sağlamayı,
 • Büyük bir kazaya yol açabilecek faaliyetlerin tamamını tanımlamayı ve bu tür kazaların önlenmesine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
 • Operasyonel iş süreçlerinde emniyet ve güvenliği etkileyecek pozisyonlara uygun bilgi, yetenek, eğitim ve tecrübeye sahip personelleri görevlendirmeyi
 • Büyük kazaların belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla risk değerlendirmesi yapmayı ve güncelliğinden emin olmayı,
 • Bakım, onarım ve geçici durdurmaları da kapsayan düzenlemeler ve dokümantasyonu gerçekleştirmeyi ve güncelliğinden emin olmayı,
 • Değişim yönetim sürecini tanımlamayı, değişimleri planlanmayı veya yeni tesis, proses veya depolama tesislerinin tasarımı için düzenlemeler yapmayı,
 • Sistematik analiz ile önceden tespit edilebilecek acil durumları belirler ve bunlar için acil durum planları hazırlamayı ve düzenli olarak denetleyerek gözden geçirmeyi,
 • Güvenlik Yönetim Sistemi ile ilgili hedeflere uyumun takibi için sistemin performansını izlemeyi, uyum sağlanmaması durumunda düzeltici faaliyetleri belirlemeyi ve uygulamayı,
 • Güvenlik Yönetim Sistemi’nin etkinliğini ve uygunluğunu periyodik ve sistematik bir şekilde değerlendirmeyi, dokümante etmeyi, üst yönetimce gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini,
 • Eğitimler ile personelin sürekli gelişimini sağlanmasını,
 • Ulusal ve ilgili uluslararası mevzuat ve standartlara uymayı,
 • Büyük kazaları önlemek ve etkilerini azaltmak amacı ile teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve güvenlik önlemlerini sürekli iyileştirmeyi,

Taahhüt etmektedir.

Bu politika Koza Altın İşletmeleri’nin Kalite, Çevre, Sağlık, İş Emniyeti ve Halkla İlişkiler Politikaları ile birlikte izlenecektir.

İşletmelerimizin BEKRA Kamu Bilgilendirme Formu aşağıdaki gibidir:

 1. BEKRA Kamu Bilgilendirme Formu – Ovacık İşletmesi
 2. BEKRA Kamu Bilgilendirme Formu – Mastra İşletmesi
 3. BEKRA Kamu Bilgilendirme Formu – Kaymaz İşletmesi
 4. BEKRA Kamu Bilgilendirme Formu – Himmetdede İşletmesi