İK POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ

1.İK Politikamız ve Hedeflerimiz

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. olarak; çalışanlara, topluma, yaşam değerlerine, eğitime, çevreye, ekonomiye katma değer sağlayan; kalıcı ve sürdürülebilir altın madenciliği hedefi ile oluşturduğumuz   İnsan   Kaynakları   Politikamızda   amacımız;   doğru   işe,    doğru    kişinin istihdamını ile bu amaç doğrultusunda; konusunda uzman ve yetkin çalışanlarımız ile şirketimizi liderliğe taşımaktır.

Koza Altın bünyesinde reşit olup çalışan herkes dil, din, ırk, mezhep, yaş, cinsiyet, uyruk, maluliyet ayrımı yapılmaksızın eşit kabul edilmektedir. İnsan haklarına saygı ile başlayan politikamız çerçevesinde doğru işe doğru insan, işe ve performansa göre adil ücret sistemi ve herkese eşit fırsat yaratarak gerçek sermayenin insan olduğunun önemi ile hareket edilmektedir.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin İnsan Kaynakları Politikası’nın bir diğer unsuru ise yöreden istihdama önem vermesidir. Bu politika doğrultusunda gerçekleşen istihdam neticesinde yöreden çalışan oranımız %86’dır.

Yetiştirilmek üzere genç, potansiyeli yüksek adayların istihdamı da Koza Altın İşletmeleri A.Ş’nin İnsan Kaynakları Politikasının bir diğer parçasıdır. Aynı zamanda büyük bir okul olan Koza Altın, işbaşı eğitimleri, teknik ve sertifika eğitimleri ile tüm çalışanların gelişimini desteklemektedir. Yetiştirilmek üzere gerçekleştirilen istihdam işe alımların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Böylelikle hem Koza Altın hem ülkemiz Madencilik sektörüne yetişmiş iş gücü sağlamaktayız.

 

2.İnsan Kaynakları Süreçlerimiz

İşe Alım

İnsan Kaynakları Bölümü’ne bildirilen çalışan ihtiyacının giderilmesi amacıyla İstihdam Politikası doğrultusunda, ihtiyaç duyulan çalışanın özellikleri belirlendikten sonra öncelikle madene sınır komşuluğu olan köylerden daha sonra ise diğer civar köylerden 18 yaşını doldurmuş en az lise mezunu adaylar değerlendirilir. Uygun adayların madenin bulunduğu köyde bulunamaması durumunda sırasıyla bağlı olunan ilçe, il ve ülke genelinde adaylar değerlendirilir.

Doğru işe doğru insan politikamızda tüm adaylara fırsat eşitliği sağlanarak başvuruların değerlendirilmesi neticesinde eğitim ve gerekli durumlarda deneyimi ile pozisyonun kriterlerini sağlayan adaylar mülakat, yetenek envanteri sürecine dahil edilir. Bu süreçte İnsan Kaynakları ve ilgili bölüm yetkililerinden oluşan mülakatlar yapılır. Mülakatlarda; adayın sahip olduğu yetkinlikleri ve şirket kültürüne uyumu, ölçülebilir kriterlere göre işe uygunluğu değerlendirilir.

 

·Eğitim

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. bünyesinde işe başlayacak olan ya da çalışmakta olan personelin teknik ve davranışsal yetkinliklerini arttırmak, çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği bilincini oluşturmak, kişisel performanslarını şirket performansına çevirebilmelerini sağlayabilmek için gerekli eğitim ihtiyaçları kurum İçi eğitimler ve kurum dışı eğitimler olarak belirlenir.

Oryantasyon eğitimi ile birlikte işbaşı eğitim sürecini başarı ile tamamlamış çalışanlar diğer programlara dahil edilir. İşletmemizde yeni işbaşı yapan çalışanlar, önceki deneyimine bakılmaksızın, maden kurallarını öğrenip, işbaşı eğitimini tamamlayıncaya kadar yalnız çalıştırılmazlar. Çalışmalarını deneyimli bir gözetmen eşliğinde yaparlar. Çalışma süresi devamında gerek bölümlerden çalışanın mesleki yetkinliğini artırmak üzere talep edilen eğitimler, gerekse İnsan Kaynakları Bölümü tarafından planlanan kişisel gelişime yönelik eğitimler düzenlenir.

 

·Ücret ve Yan Haklar

Sendikalı çalışanların ücret ve yan hakları Toplu İş Sözleşmesine göre belirlenir. Diğer çalışanların ücret ve tazminatları Şirket Bütçesi ve ekonomik veriler dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Şirket bünyesinde çalışanlara ücret, servis ve yemek gibi standart uygulamalar dışında yan haklar olarak;

Grup Sağlık Sigortası:

Grup Emeklilik Planı,
Kira Yardımı,
Araç Yardımı,
Eğitim Yardımı,
Yakacak Yardımı,
Giyim Yardımı,
Kurban Yardımı,

gibi çeşitli yardımlar yapılmaktadır.

Ayrıca İkramiye Ödemesi: Sendikalı çalışanlara Toplu İş Sözleşmesine bağlı olarak her 3 ayda (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) ikramiye ödemesi yapılır.

Performans Primi Ödemesi: İkramiye kapsamında olmayan çalışanlara ise yılsonu performans değerlendirme sonuçları kapsamında 2-4 maaş aralığında performans primi ödemesi yapılmaktadır.

 

3.Öneri ve Ödül Sistemi

 

5 - 10 - 15. İş Yıldönümlerinde, iş sağlığı ve güvenliğine dair kaza ve yangınların önlenmesinde, üretime direkt katkı sağlayabilecek öneri ve uyarılarda bulunan çalışanlarımıza başarı ödüllendirmeleri yapılır.

İş başlangıcından itibaren belirli yıldönümlerinde kıdem ödüllendirmeleri (5/10/15 yıl),işyerinde kaza ve yangınları önlemede aktif faaliyette bulunulmasında, üretimin artmasını sağlamada veya teknik buluş ve yenilemelerle üretim maliyetinin asgariye inmesinde emeği ve katkısı bulunan çalışanlarımıza başarı ödüllendirmeleri yapılmaktadır. Beyaz Yaka çalışanlarımız için şirket içi prosedürleri, sendikalı çalışanlarımız için de Toplu İş Sözleşmesi hükümleri geçerlidir.

Ayrıca çalışanlar ile açık iletişime önem verilmekte olup, çalışanlar öneri, şikayet ve taleplerini İnsan Kaynakları Bölümüne iletebilmekte ve konu iç uygulamalar ve ilgili mevzuat çerçevesinde, taleplerine istinaden çözüm yolları değerlendirilmektedir.

Şirket imkanları çerçevesinde çalışan memnuniyetine yönelik çalışmalar yürütülmekte olup, alınan aksiyonlar çalışanlar ile paylaşılmaktadır.

 

4.Performans Sistemi:

İşletmenin sürdürülebilir bir büyüme ve hedeflerini gerçekleştirmesine katkıda bulunmak, performans sistemini çevik ve dinamik bir çerçeveye oturtarak, şirket içi açık iletişim, Bölümler arası işbirliği ve hizalanmayı sağlayarak, çalışan bağlılığını yükselten, odaklanma ve disiplin sağlayan ve ekipler arası koordinasyonun artmasına hizmet eden, canlı ve düzenli olarak güncellenen, şeffaf, daha iyisine ulaşmaya teşvik eden bir yapı oluşturulmuştur. Aynı zamanda yeni performans sistemi; unvan kademesi ve pozisyonuna göre yüksek performansın ve verimli çalışmanın ölçülerek ödüllendirildiği, çalışanın üst unvana geçişi, eğitim ve gelişim faaliyetlerinde de veri sağlamaktadır.

 

5.Endüstriyel İlişkiler

Ülkemizde de uluslararası normlar doğrultusunda işçilere en geniş şekilde sendikal hak ve özgürlükler tanınmıştır. Zira, ülkemizde sendikal hak ve özgürlükler temelini Anayasadan almaktadır. Bu doğrultuda, ülkemizde uluslararası normlar esas alınarak sendika hakkı ve sendika özgürlüğü güvence altına alınmıştır. Bu kapsamda sendikalı çalışanlarımızın ücret ve diğer hakları, Toplu İş Sözleşmesi hükümlerince yönetilmektedir. Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası arasında imzalanmış olan Toplu İş Sözleşmesi 01.01.2022–31.12.2023 tarihleri arasını kapsamaktadır.

Bu sözleşme kapsamında sendikalı çalışanlarımıza; 2022-2023 yılları için yapılacak ücret ve uygulanan yan haklar kararlaştırılmıştır.