ÇED YETERLİK

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevre için tolere edilebilecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsamaktadır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci, çevreye önemli etkileri olabilecek faaliyetlerle ilgili projelerin planlama aşamasından başlayarak faaliyetin başvuru, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve işletme sonrasında meydana gelebilecek etkilerinin; proje hakkında karar alınmadan önce bilimsel yöntem ve tekniklerle incelenmesi varsa olumsuz etkilerinin önlenmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi projenin tüm uygulama aşamalarında bu etkilerin ve önlemlerin izlenmesi ve denetlenmesi sürecidir. ÇED sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemek amacıyla 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. ÇED sürecindeki iş ve işlemler elektronik ortamda, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı e-ÇED sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

 

 

ÇED Yönetmeliği’ne göre kuruluş ve işletmeler faaliyet türlerine göre iki gruba ayrılmıştır.

 • Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporu,
  • Çevreye olası etkisi yüksek olabilecek faaliyetler.
 • Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler için Proje Tanıtım Dosyası,
  • Çevreye olası etkisi daha düşük faaliyetler.

hazırlanması zorunludur. ÇED Yönetmeliği’nin ekli listelerinde yer almayan faaliyetler için ise ÇED Muafiyet (Kapsam Dışı) Başvuru Dosyası hazırlanması gerekmekte olup, faaliyet sırasında 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen şartlara uyulması ve mer’i mevzuat çerçevesinde diğer izinlerin alınması şartıyla Yönetmelik kapsamı dışında değerlendirilmektedir.

Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça proje için yatırıma başlanamaz.

31.12.2022 tarih ve 32060 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Tebliği kapsamında, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlar tarafından ÇED çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 01.06.2021 tarih ve 223 belge numaralı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi ile yetkilendirilen firmamız, tebliğ kapsamında belirtilen sayı, tecrübe ve disiplindeki personeli istihdam ederek ÇED Yönetmeliği uyarınca aşağıdaki konularda idari ve teknik esasları yürütmektedir;

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası Hazırlanması,
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Hazırlanması,
 • Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Hazırlanması,
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Muafiyet (Kapsam Dışı) Başvuru Dosyası Hazırlanması,
 • Proje İlerleme Raporu Hazırlanması,
 • Halkın Katılımı (Bilgilendirilmesi) Toplantısı Yapılması,

ÇED/PTD Raporları, farklı disiplinlerin bir arada olmasını gerektiren; çevresel gürültünün hesaplanması, sahanın flora & fauna durumunun ortaya konması, hava kalitesinin modellenmesi, hidrosensus (hidrolojik ve hidrojeolojik) çalışmalarının yapılması, çevresel ve sosyal planların hazırlanması gibi nitel ve nicel tüm ön saha çalışmaları ve bunların değerlendirmeleri ile öngörülen gerekli önlem ve kontrolleri de içeren raporlardır.

Şirketimizin ÇED yeterliği kapsamında yürüttüğü bazı projelere ait teknik ve sosyal çalışmalar;

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. olarak, mevzuat uyarınca ÇED yeterlik belgemiz kapsamında; ilgili proje süreçlerinin hazırlık, kontrol, takip ve sonuçlandırılması çalışmalarının tamamını yürütmekteyiz.