ÇEVRE YÖNETİMİ

GENEL BAKIŞ

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin bütün işletmelerinde ve projelerinde etkin bir çevre yönetimi yürütülmesi amacıyla merkezdeki Çevre Müdürlüğü bünyesinde bir Çevre Yönetimi Birimi ve her bir maden işletmesinde bir Çevre Bölümü kurulmuştur. Çevre Bölümleri, maden işletmelerindeki çevresel çalışmaları ve gelişmeleri Çevre Müdürlüğüne düzenli aralıklarla rapor etmektedir.

Çevre Yönetim Birimi ve işletmelerde bulunan Çevre Bölümleri arasındaki sürekli koordinasyon, bilgi ve tecrübenin paylaşımı ile Koza Altın İşletmeleri A.Ş. üst yönetiminin çevresel değerlerin korunması konusundaki talebi bir araya gelerek üstün bir çevre yönetim sistemi kurulmuş ve çalıştırılmaktadır.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin tüm madenlerinde işletme hazırlıklarının başlamasından itibaren işletmeye alınması, madenin ömrünü tüketerek kapanması ve sonrası dönemlerde, çevreye olası etkileri kabul edilebilir seviyelere indirebilmek için önlemler almak ve çevresel gözetim programlarını yürütmek amacıyla çevre yönetimi çalışmaları sürdürülmektedir.

Çevre yönetim birimi çalışmalarını sürdürürken; mevzuatlara uyumluluk, çevreyi koruma, sosyal sorumluluk, şeffaf yönetim ve verimli üretim ilkelerinin bir bütünü olan sürdürülebilir madencilik anlayışına göre hareket etmektedir. Bu anlayış ile madencilik ve çevre koruma faaliyetlerini sürdüren Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin bünyesinde bulunan tesisler ülkemizde ve dünyada örnek faaliyetler olarak kategorize edilmiştir.

Çevre Yönetim Biriminin beş temel hedefi bulunmaktadır:

  1. Yatırım aşamasından itibaren inşa faaliyetlerini izlemek ve çalışmaların çevre mevzuatına uygun olarak sürdürülmesi için gerekli kontrolleri yapmak. Bu uygulama ile birlikte hedeflenen çevresel standartlara ulaşmak için gerekli tüm altyapı çalışmaları planlama-inşaat faaliyetleri sırasında yerine getirilmekte, işletme döneminde sürprizler ile karşılaşılmamaktadır.
  2. Halen uygulanan ve sürekli güncellenen çevre ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde işletmelerin pozisyonunu sürekli güncel tutmak. Böylece, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. bünyesinde bulunan tesisler Çevre İzin Ve Lisans Belgesi almış veya bu süreci tamamlamak üzeredir.
  3. Çevre mevzuatı ve ÇED taahhütleri çerçevesinde işletme sahalarında sürekli ölçümlerin yapılmasını sağlamak. Yapılan bu ölçümler madencilik faaliyetlerinin başlamasından önceki dönem ile sürekli karşılaştırılmakta ve talep edilmesi durumunda devlet kurumlarına iletilmektedir.
  4. Madencilik faaliyetlerinin yapıldığı sahalarda rehabilitasyonu yapmak. Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’de rehabilitasyon madencilik faaliyetleri ile birlikte başlar ve hedeflenen noktaya kadar sürer.
  5. Çevre mevzuatı ve Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Çevre Politikasını eğitimler ile tüm personele sunmak ve çevre politikasının bir yaşam kültürü haline gelmesini sağlamak.

OVACIK ALTIN MADENİ

Mayıs 2005 yılından beri Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilmektedir. Bu işletmede halen diğer sahalardan getirilen cevherin işlendiği bir tesis, yeraltı madeni ve atık depolama tesisi bulunmaktadır. Ovacık Altın Madeni’nde Çevre bölümü tarafından hedefler belirlenmiş, bu hedeflere ulaşmak için prosedürler ve eylem planları oluşturulmuştur. Oluşturulan hedefler çerçevesinde üretim süresince periyodik çevresel ölçümler yapılarak, ÇED taahhütleri ve yürürlükteki yönetmelik hükümlerine uygunluğun sağlanması ve devam ettirilmesine çalışılmaktadır.

Tesis cevher tank liçi metodu ile işletilmekte ve dore altın üretilmektedir. Proses atıkları INCO SO2/Hava kimyasal bozundurma işlemine tabi tutularak, atık içerisinde bulunan siyanür bozundurulmakta ve ağır metaller ise çöktürülüp duraylı hale getirilmektedir. Bu atıklar ise statik ve dinamik yükler altında stabil bir gövdeye sahip, sıfır deşarj prensibine göre çalışan ve sızdırmazlık şartları sağlanmış bir atık depolama tesisinde (ADT) nihai olarak depolanmaktadır. Atık depolama tesisi seddesi bölgede meydana gelebilecek deprem veya sel şartlarında duraylı kalacak şekilde inşa edilmiştir. Atık depolama tesisinin projeleri ve inşaatı DSİ tarafınca kontrol edilmiştir.

Sızdırmazlığı sağlamak amacıyla, ADT’nin duvarları iki kil tabakası arasındaki yüksek yoğunlukta polietilen (1,5 mm HDPE) jeomembrandan ibaret kompozit astar sistemi ile kaplanmıştır. Proses atıkları içerisinde bulunan ve ADT’de biriken fazla su tesise geri verilerek, ham su kullanımı azaltılmaktadır. Tesiste inşa edilen ilk ADT’nin ömrü sona ermiş ve rehabilitasyonuna başlanmıştır. Madenin işletmeye alındığı tarihten beri yapılan bütün ölçüm sonuçları belirlenen sınır değerlerin çok altında kalmıştır. Bu sonuçlar Ovacık Altın Madeni için proje, inşaat ve işletme aşamasında uygulanan önlemlerin yeterli olduğunun bir göstergesidir.

 

ovacik_lic_tanki

Ovacık’ta Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde Çevre Bölümü tarafından prosedürlere uygun olarak toz, gürültü, patlatma (basınç ve vibrasyon), havada hidrojen siyanür gazı ölçümleri, hidrojen sülfür gazı ölçümleri yapılmakta, meteoroloji istasyonu ile anlık meteorolojik veriler takip edilmekte ve tesis kimyasal arıtma çıkışı ve atık depolama tesisinden numuneler alınarak siyanür ve ağır metal konsantrasyonları sürekli olarak takip edilmektedir. Bunlara ek olarak 15 adet yeraltısuyu gözlem kuyusundan su seviyeleri ve su kalitesi takip edilmektedir. Yapılan tüm ölçümler aylık olarak resmi kurumlara rapor edilmektedir.

Ovacık Altın Madeni’nin çevresel performansı İzmir Valiliği tarafından kurulan bir izleme komisyonunca sürekli olarak takip edilmektedir. İzleme-Denetleme Komisyonu üyelerince yerinde yapılan denetimler esnasında alınan aylık numuneler analiz edilmek üzere akredite bir laboratuvara gönderilmektedir. Çevresel ölçümlere ilişkin verileri içeren Aylık Çevre Raporu, şirketimizin şeffaf yönetim anlayışı gereği, konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, medyaya ve sivil toplum kuruluşlarına gönderilmekte ve kamuoyuna açıklanmaktadır.

MASTRA ALTIN MADENİ

Ovacık Altın Madeni’nden sonra işletilmeye başlanan ikinci ve Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından kurulan ilk altın madenidir. Mart 2009 tarihinden beri işletilmektedir. Bu işletme içerik ve proses olarak Ovacık Altın Madenine oldukça fazla benzemektedir. Ovacık Altın Madeni’nde yürütülen madencilik ve çevresel yönetim sonucu elde edilen birikim Mastra Altın Madeni’ne uyarlanmıştır. Çevre bölümünün hedefi; prosedürler ve eylem planları ile belgelenmiş hedeflere ulaşmak, bu çerçevede sorumluluklarını yerine getirmek, hazırlanan iç raporlamalar ile hedeflerini ölçülebilir hale getirmektir.

Tesiste cevherin üretildiği açık ocak ve yeraltı madeni, üretilen cevherin işlendiği tesis ve atıkların nihai olarak depolandığı bir atık depolama tesisi bulunmaktadır. Cevher tank liçi yöntemi ile işlenmekte, meydana gelen atıklar ise INCO SO2/Hava kimyasal bozundurma işlemine tabi tutularak, atık içerisinde bulunan siyanür bozundurulmakta, ağır metaller ise çöktürülüp duraylı hale getirilmektedir. Mastra Altın Madeni’nde bulunan Atık Depolama Tesisi sıfır deşarj prensibine göre inşa edilmiştir. Sızdırmazlığı jeosentetik kil ve 1,5 mm kalınlığında HDPE ile sağlanmıştır. Atık depolama tesisi seddesi bölgede meydana gelebilecek deprem veya sel şartlarında duraylı kalacak şekilde inşa edilmiştir. Atık depolama tesisinin projeleri ve inşaatı DSİ tarafınca kontrol edilmiştir.

Mastra’da Çevre Bölümü tarafından prosedürlere uygun olarak toz, gürültü, patlatma (basınç ve vibrasyon) ve havada hidrojen siyanür gazı ölçümleri yapılmakta, tesis kimyasal arıtma çıkışı ve atık depolama tesisinden örnekler alınarak siyanür ve ağır metal konsantrasyonları sürekli olarak takip edilmektedir. Ayrıca 9 adet gözlem kuyusunda su seviyesi ve su kalitesi takip edilmektedir. Yapılan tüm ölçümler aylık periyotlar halinde resmi kurumlara rapor edilmektedir. Mastra Altın Madeninin Çevresel performansı Gümüşhane Valiliği tarafından kurulan bir izleme kurulunca sürekli olarak takip edilmektedir. Her ay alınan örnekler analiz edilmek üzere akredite bir laboratuvara gönderilmektedir.

mastra_atik_depolama (2)

 

KAYMAZ ALTIN MADENİ

Ovacık Altın Madeni’nden sonra işletilmeye başlanan üçüncü, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından kurulan ikinci altın madenidir. Ocak 2012 tarihinden beri işletilmektedir. Bu işletme de içerik ve proses olarak Ovacık Altın Madeni’ne ve Mastra Altın Madeni’ne oldukça benzemektedir. Tesiste cevherin üretildiği açık ocak, üretilen cevherin işlendiği tesis ve atıkların nihai olarak depolandığı bir atık depolama tesisi bulunmaktadır.

Cevher tank liçi yöntemi ile işlenmekte, meydana gelen atıklar ise INCO SO2/Hava kimyasal bozundurma işlemine tabi tutularak, atık içerisinde bulunan siyanür bozundurulmakta, ağır metaller ise çöktürülüp duraylı hale getirilmektedir. Meydana gelen atıklar 50 cm kalınlığında kil ve 1,5 mm kalınlığında HDPE ile sağlanan geçirimsizlik tabakasına sahip atık depolama tesisinde nihai olarak depolanmaktadır. Atık depolama tesisinin projeleri ve inşaatı DSİ tarafınca kontrol edilmiştir.

Kaymaz’da toz, gürültü, patlatma (basınç ve vibrasyon) ve havada hidrojen siyanür gazı ölçümleri yapılmakta, tesis kimyasal arıtma çıkışı ve atık depolama tesisinde numuneler alınarak siyanür ve ağır metal konsantrasyonları sürekli olarak takip edilmektedir. Ayrıca atık depolama tesisi civarı ve diğer alanlarda bulunan 13 adet gözlem kuyusundan aylık olarak örnekleme alınmakta, akredite laboratuvarlarda analiz edilmektedir. Kaymaz sahasında kurulu bulunan bir meteoroloji istasyonu ile meteorolojik veriler anlık olarak takip edilmektedir.

 kaymaz_atik_depolama

 

ÇUKURALAN ALTIN MADENİ

Koza Altın İşletmeleri tarafından Ağustos 2010 yılından bu yana işletilmekte olan Çukuralan Altın Madeni’nde, açık ocak ve yeraltı işletme yöntemleri kullanılarak altın ve gümüş cevheri üretilmektedir. Üretilen cevher işlenmek üzere  Ovacık Altın Madeni’ne taşınmaktadır. Çukuralan işletmesinde kırma, eleme, öğütme, kimyasal kullanımı ile cevher zenginleştirme üniteleri ve atık depolama tesisi yoktur.

Çukuralan’da Çevre Bölümü tarafından Çevre Mevzuatına uygun olarak toz, gürültü, patlatma (basınç ve vibrasyon)  ölçümleri yapılmaktadır. 7 adet gözlem kuyusunda su seviyesi ve su kalitesi, 9 adet yüzey suyu noktasında da debi ve su kalitesi izlenmektedir. Su kalitesi izleme çalışmaları kapsamında numune alma işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirdiği personeller tarafından gerçekleştirilerek, ulusal akreditasyona sahip laboratuvarlarda analiz edilmektedir. Çukuralan sahasında kurulu bulunan meteoroloji istasyonu ile meteorolojik veriler anlık olarak takip edilmektedir.

Çalışma biten alanlarda ağaçlandırma ve yeşillendirme faaliyetleri devam etmektedir. Saha genelinde 45 bine yakın kızılçam, fıstıkçamı, servi ve akasya ağacı fidanları dikilmiştir.

 

HİMMETDEDE ALTIN MADENİ

Himmetdede Altın Madeni İşletmesinde; açık ocak, pasa depolama alanı, kırma eleme ünitesi, yığın liç alanları, ADR ünitesi gibi bölümler bulunmaktadır. Açık ocaktan delme–patlatma yöntemiyle elde edilen cevherden çesitli fiziksel ve metalurjik işlemler neticesinde nihai olarak dore altın elde edilmektedir. Faaliyetin tüm aşamaları şirket çevre politikası ve çevre mevzuatı kapsamında belirlenen yöntem ve tekniklerle izlenmekte, kayıt altına alınmakta, değerlendirilmekte ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

Açık ocaktan çıkarılan cevher kırma eleme tesisinde istenilen boyutlara getirildikten sonra yığın liç yöntemi ve ADR prosesleri kullanılarak zenginleştirilmektedir. Yığın liç alanları, inşaat ve çevre koşulları göz önüne alınarak en iyi uygulama yöntemlerinin seçilmesi esasına dayanılarak, tesis kurulumu ve işletim şartları mevcut yönetmeliklerle uyumlu olacak şekilde tasarımlanmıştır. Yığın liç alanının taban geçirimsizliği sıkıştırılmış düşük geçirgenliğe sahip kil ve HDPE geomembran ile sağlanmıştır.

Deşarj edilen açık ocak susuzlaştırma suları ve arıtılmış evsel nitelikli atıksuların kalitesi, Sürekli Atıksu İzleme Sistemi aracılığı ile sürekli kontrol altında tutulmakta ve sonuçlar eş zamanlı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atıksu İzleme Ağına iletilmektedir.

Yığın liç işlemi kapsamında kullanılan proses suları, taban geçirimsizlikleri sağlanmış ve “yığın liç alanı – havuzlar ve ADR ünitesi kapalı döngüsü” içerisinde geri devirli olarak kullanılmakta ve alıcı ortama deşarj edilmemektedir. Yeraltı suyu kalitesi gözlemleri yapılmak amacı ile gözlem kuyularında haftalık su kalitesi ve seviye ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Su kalitesi izleme çalışmaları kapsamında numune alma işlemleri aylık periyotlar halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirdiği personeller tarafından gerçekleştirilerek, ulusal akreditasyona sahip laboratuvarlarda analiz edilmektedir. Söz konusu analiz sonuçları kayıt altına alınarak yetkili merci denetimlerinde sunulmaktadır.

İşletmede, proses genelinde kontrol altında tutulan su balansına, olası meteorolojik etkilerin belirlenmesi ve doğru planlama yapılması maksadı ile kurulmuş ve işletilmekte olan otomatik meteoroloji gözlem istasyonu bulunmaktadır.

İşletme sınırları içerisinde belirlenmiş lokasyonlarda aylık çöken toz ölçümleri, PM-10 ölçümleri, gürültü ve titreşim ölçümleri,sabit ve mobil gaz ölçüm cihazları HCN ölçümleri yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

İşletmede 2017 yılı sonu itibariyle henüz madencilik faaliyeti tamamlanan alan bulunmamasına rağmen rehabilitasyon çalışmaları kapsamında, 1760 adet fidan ve 1000’e yakın çalı dikimi gerçekleştirilmiştir.