DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA ÇALIŞMALARI

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA ÇALIŞMALARI

Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları diğer bir deyişle rehabilitasyon sürecinin, planlanan faaliyetin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) dönemi, inşaat, işletme süreci ve kapama döneminin tamamını içermesi gerekir. Rehabilitasyonun sürdürülebilir olması ve sonuca ulaşabilmesi için bu dört farklı dönemin hedeflendiği şekli ile yönetilmesi bir gerekliliktir. Koza Altın İşletmeleri A.Ş., tüm madencilik faaliyetlerinde istenilen ve hedeflenen nitelikte bir doğaya yeniden kazandırma çalışması yapmak için yukarıda belirtilen dört temel unsuru takip etmektedir.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş., madencilik faaliyetlerine başlamadan önce temel çevresel verileri içerir güçlü bir ÇED süreci yürütmektedir. Bu raporlarda rehabilitasyona esas olacak toprak, bitki çeşitliliği ve diğer hususlar belirlenir. Gerekli ise uzmanları tarafından tespit edilen özel türlerin tohumları sahadan toplanarak rehabilitasyon döneminde kullanılmak üzere kamu kurumlarında saklanır. Arazi hazırlığı döneminde özel türler toplanır ve taşınır, yüzey toprağı daha sonra rehabilitasyonda kullanılmak üzere uygun bir yerde standartlara uygun olarak depolanır.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş., sürdürülebilir madencilik kriterleri çerçevesinde altın madenciliği ile çevre korunması kavramlarının en iyi koşullarda bir arada yürütüldüğünü ve insan ve çevre sağlığı ile tarımsal faaliyetlerde herhangi bir olumsuzluğa neden olunmadığını kanıtlamak, Maden Kapatma Planı çerçevesinde yürütülecek doğaya yeniden kazandırma çalışmalarını hızlandırmak ve madenin kapanması döneminde uygulanacak çalışmaların yükünü azaltmak amacıyla, maden sahalarındaki herhangi bir çalışma yapılmayacak veya çalışmanın tamamlandığı tüm alanlarda doğaya yeniden kazandırma çalışmalarına başlamıştır.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin madencilik faaliyetlerinde işletme dönemi doğaya yeniden kazandırma çalışmalarının fiilen başladığı dönemdir. Planlanan madencilik çalışmalarının tamamlandığı sahalarda ise ÇED süreci içerisinde tanımlanan şekli ile rehabilitasyona başlanır ve kapama dönemi boyunca hedeflenen noktaya gelene dek devam eder. Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin doğaya yeniden kazandırma çalışmalarına yaklaşımı Çevre Politikası ve Çevre Yönetim sisteminde de yer almaktadır.

Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan doğaya yeniden kazandırma çalışmaları aşağıdaki unsurları içermektedir;

  • Açık ocak madenciliğinin yapıldığı alanlarda, madencilik faaliyetlerinin son bulması neticesinde bu alanlara eski görünümüne yakın bir doğal görüntü kazandırmak,
  • Yeşil bir çevreye sahip olmak,
  • Erozyonu en aza indirmek,
  • Maden sahasına daha fazla ağaç dikerek havadaki oksijen miktarını arttırmak,
  • Madencilik faaliyetlerinden doğabilecek tozu engellemek,
  • Yöre halkını yeni tarımsal faaliyetlere yönlendirmek,
  • Planlı doğaya yeniden kazandırma yapılarak, madencilik faaliyetleri son bulduğunda rehabilite edilen alanların değişik amaçlarla kullanılmasını sağlamak,
  • Flora ve fauna popülasyonunu yeniden kazanmak,
  • Maden kapanmasına yakın, sahada daha az rehabilite edilecek alan ve daha fazla yeşil alan yaratmak.

 

OVACIK ALTIN MADENİ

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından 2005 yılından beri işletilen ve halen madencilik faaliyetleri süren madende, genel prensipleri belirlenen rehabilitasyon kavramı içerisinde çalışmalar sürdürülmektedir. Sahada madencilik çalışmaları ile eş zamanlı olarak pasa ve açık ocak seddelerinde fıstık çamı ve zeytin fidanları dikilmiş ve bu ağaçlardan ürün alınmaya başlanmıştır. Bu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde sadece kültür bitkilerinden ürün alınmakla kalınmamış, bu bölgelere doğal bitki örtüsünün gelmesi sağlanmıştır.

Sürdürülen bu çalışmalar madencilik çalışmaları esnasında rehabilitasyon çalışmalarına başlanabileceğinin en güzel örnekleridir. Bu çalışmalar kapama döneminde yapılacak çalışmaların süresini oldukça kısaltmaktadır.

Madencilik, toprağın geçici bir süre için kullanımına yönelik bir süreçtir. Madencilik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği araziler, uygulanacak doğaya yeniden kazandırma işlemleri sonucunda yeniden tarım ve besicilik için de kullanılabilir duruma getirilir. Bu durumun en doğru örneklerini Ovacık Altın Madeni’nde görmek mümkündür.

 IMAJ_6

Ovacık Altın Madeninde farklı bir rehabilitasyon süreci de birinci maden atık depolama tesisinde sürdürülmektedir. Bu alandaki atık depolama çalışmaları sona ermiş ve Susuzlaştırma çalışmaları yapılması sağlanmıştır. Maden atık depolama tesisindeki yüzey suyu buharlaştıktan sonra ÇED raporunda taahhüt edildiği şekliyle, uluslararası uzman bir firmaya mühendislik ve projelendirme çalışması yaptırıldıktan sonra alanda dolgu çalışmalarına başlanmıştır. Sahada dolgu çalışmaları tamamlanmış olup, bitkilendirme çalışmalarına başlanacaktır.

 

ÇUKURALAN ALTIN MADENİ

Çukuralan sahasında açık ocak ve yeraltı madencilik yöntemleri ile cevher elde edilmekte ve işlenmek üzere Ovacık Altın Madeni’ ne gönderilmektedir. Çukuralan sahasında cevherin alındığı açık ocak basamaklarına gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra kızıl çam dikilmiştir. Dikilen bu kızıl çamlar oldukça yüksek verimlerde tutmuş ve sahada yapılacak olan nihai rehabilitasyon için değerli veriler sunmuştur. Ana pasa depolama alanında, üretim çalışması tamamlanmış olup, rehabilitasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra ilgili Orman Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

 

 

HAVRAN ALTIN MADENİ

 

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin Balıkesir’in Havran İlçesine bağlı Büyükdere ve Küçükdere sınırları içinde yer alan Havran Altın Madeni ’nde Kasım 2006-Mart 2010 tarihleri arasında açık ocak faaliyeti ile cevher üretimi gerçekleştirilmiştir. Havran-Küçükdere’de 3,5 milyon m3 kazı yapılarak 1 milyon 700 bin ton cevher Ovacık Altın Madeni tesislerine taşınıp dore külçe haline getirilmiş, madencilik yapılan bu alanların geri dolgu çalışmaları ise Kasım 2010 tarihinde tamamlanmıştır.

Mart 2010 itibariyle üretim faaliyetleri tamamlanan Havran Altın Madeni’nde, 02.09.2010 tarihinde doğaya yeniden kazandırma çalışmaları başlatılmış ve söz konusu çalışmalar 22.03.2011 tarihinde tamamlanmıştır. Şirketimizin öncelikli prensibi olarak, yöreye ekonomik katkı sağlayacak fidan seçimi yapılmış ve bu doğrultuda tapulu alanlarımıza Eylül 2010-Ocak 2011 aylarında toplam 2.476 adet Ayvalık Yağlık zeytin fidanı dikimi gerçekleştirilmiştir.

Üretim faaliyetlerinin tamamlanması ile birlikte, sahada bulunan ve maden faaliyetlerinin yapılmış olduğu orman arazileri, ilgili idarenin belirlediği şartlar (dolgu, riperleme ve teraslama çalışmaları) doğrultusunda düzeltilmiş ve Havran Orman İşletme Şefliğine devredilmiştir.

Orman Arazilerindeki dikim çalışmaları, Orman İşletme Şefliği kontrolünde gerçekleştirilmiş olup, fidanlar yine Orman İşletme Şefliği tarafından seçilmiş ve temin edilmiştir. Orman arazilerindeki fidan dikimleri, Şubat 2011 ayı itibariyle başlamış ve Mart 2011 ayı sonu itibariyle de tamamlanmıştır. Orman arazisine, 18.150 adet Kızılçam fidanı, 4.950 adet İğde fidanı, 7.450 adet Dişbudak fidanı, bu fidanları çevreleyecek şekilde 1.983 adet fıstık çamı fidanı ve yol güzergahlarına da 1.200 adet yalancı akasya olmak üzere toplam 33.733 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir.

Böylelikle maden faaliyetleri tamamlanmış olan Havran Altın Madeni sahası, toplamda 36.209 adet fidan dikimi ile Doğaya Yeniden kazandırılmıştır. Havran sahası rehabilitasyon sürecinin son aşamasını gösteren güzel bir örnektir. Günümüzde Havran Altın Madeni sahası yöre halkı tarafından bal ormanı olarak kullanılmaktadır.

 

MASTRA ALTIN MADENİ

Sürdürülen madencilik çalışmaları ile eş zamanlı olarak başlatılan rehabilitasyon çalışmaları meyvesini vermeye başlamıştır. Doğaya yeniden kazandırma faaliyetleri esnasında maden atık depolama tesisi seddesi (1.MADT) ve pasa alanı doğal bitki örtüsü ile uyumlu bir şekilde yeşillendirilmiştir. Ayrıca bu alanlara ceviz fideleri ekilerek rehabilitasyon sürecinin ilerleyen dönemleri için ekonomik fayda sağlanmıştır.

Mastra Altın Madeni’nde yapılan en önemli doğaya yeniden kazandırma çabası açık ocakların pasa malzemesi ile doldurularak, madencilik çalışmalarına başlamadan önceki doğal topoğrafyaya yakın bir yapının elde edilmesidir.

Mastra Altın Madeni topoğrafik ve meteorolojik sebeplerden dolayı madencilik ve rehabilitasyon çalışmalarının yapılabilmesi için zor bir alandır. Bu durum rehabilitasyon çalışmalarının sürdürülmesinde özel önlemlerin alınmasına sebep olmuştur. Hazırlanan alanlar üzerine serilen bitkisel toprak özel önlemler ile erozyona karşı korunmuş, farklı bitki tohumları denenerek en uygun türler seçilmiştir.

Mastra Altın Madeni’nde rehabilitasyonun en doğru şekilde yapılmasının temellerinden birisi, ayrı olarak depolanan yüzey toprağının tekrar kullanılmasıdır. Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin tüm madencilik sahalarında uyguladığı yüzey toprağının korunması politikası, doğaya yeniden kazandırma döneminde elindeki en güçlü argümandır. Toprağın varlığı, rehabilitasyonun gücünü göstermektedir.

 

KAYMAZ ALTIN MADENİ

Koza Altın İşletmeleri A.Ş., sürdürülebilir madencilik kriterlerine uygun olarak Maden Kapatma Planı çerçevesinde Kaymaz Altın Madeni sınırları içerisinde bulunan ve herhangi bir çalışma yapılmayacak tüm alanlarda doğaya yeniden kazandırma çalışmalarına başlamıştır. Maden sahasında; Çevre Politikası, hazırlanan kılavuz ve prosedürler ile kazanılan tecrübeler ışığında rehabilitasyon çalışmalarına başlanmış ve en uygun şekilde devam ettirilmektedir.

 

HİMMETDEDE ALTIN MADENİ

Himmetdede Altın Madeni işletme olarak açık ocakta 2013 yılında üretim faaliyetlerine başlanmıştır. Üretim başlangıç tarihi itibari ile yeni bir işletme olarak tanımlanabilir. Bu sebeple işletmede yer alan; açık ocak, pasa depolama alanı, vb. üniteler nihai sınırlarına ulaşmadığından ünitelerin sınırlarının içerisinde herhangi bir rehabilitasyon çalışması yapılmamıştır.

Ancak işletme içerisinde belirlenen bölgelere rehabilitasyon kapsamında bölge iklimine uygun ağaç ve çalı dikimi gerçekleştirilmektedir