PERSONEL AYDINLATMA METNİ

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi (“Koza Altın”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Koza Altın ve/veya atayacağı gerçek/tüzel kişi tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerimiz çerçevesinde,
 • Güncelliği ve doğruluğu korunarak,
 • İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere,

işlenmektedir.

İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

Koza Altın’ın veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1 ve m.6/1”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

 

A. İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplama Yöntemleri

Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

Şirketimizin işletme, tesis ve çalışma alanlarının kayıt altına alınarak güvenliğin temini amacıyla

Kamera kaydı

m. 5/2-f.

Kamera sistemleri yoluyla (Otomatik yollarla).

Telefon görüşmelerinin ses kaydına alınması amacıyla.

Ses kaydı.

m.5/2-f.

Çağrı merkezi aracılığıyla (Otomatik yollarla).

Girişlerde güvenlik kontrollerinin sağlanması amacıyla.

Adı soyadı.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla).

Gelen evrak ve marka tescillerinin işlenmesi amacıyla.

Adı soyadı, unvan, imza.

Fiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).

Şirket güvenliğinin sağlanması amacıyla.

Adı soyadı, plaka bilgisi, araç muayene bilgisi.

E-posta yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).

Talep ve şikâyet yönetimi amacıyla

Adı soyadı, e-posta, telefon numarası, unvan, imza.

m.5/2-e, m.5/2-f.

Elektronik yollarla (Kısmen otomatik yollarla).

Fatura kesilmesi amacıyla.

Adı soyadı, VKN, TCKN, e-posta, telefon, adres.

m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e.

Fiziki veya dijital yollarla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).

Sözleşme ve kira kontratlarının hazırlanması amacıyla.

Adı soyadı, TCKN, vergi no, imza, banka bilgileri, adres.

Fiziki yollarla (Otomatik olmayan yollarla).

E-tebligat ve resmi yazışmaların yürütülmesi amacıyla.

Adı soyadı, TCKN, vergi no, imza, adres.

m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-f

Fiziki veya dijital yollarla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).

Mahkeme dava dosyası ödemelerinin yapılması amacıyla.

Adı soyadı, TCKN, IBAN bilgisi, Mahkeme/İcra dosya numarası.

m.5/2-ç, m.5/2-f.

Fiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).

İmza sirkülerinin hazırlanması amacıyla.

TCKN, nüfus cüzdanı seri no, adı soyadı, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, anne-baba adı, aile sıra no, cilt no, kayıt no, imza.

m.5/2-a, m.5/2-c.

Denetim evraklarının hazırlanması amacıyla.

Adı soyadı, TCKN, imza, e-imza.

m.5/2-c, m.5/2-f.

İlgili evrak üzerinden (Otomatik olmayan yollarla).

Genel kurul toplantısı tutanaklarının ve vekaletnamelerinin, hazirün cetvelinin, hisse dökümlerinin hazırlanması ve toplantının kayıt altına alınması amacıyla.

Adı soyadı, TCKN, imza, unvan, görsel ve işitsel videolar.

m.5/2-ç, m.5/2-f.

Fiziki yollarla, e-posta ve kamera yoluyla (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

Müşteriden analiz başvuru formu alınması amacıyla.

Adı soyadı, unvan, imza, TCKN, vergi no, vergi dairesi, adres, telefon no, e-posta.

m.5/2-c.

Fiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).

Destek belgelerinin ve raporlarının hazırlanması amacıyla.

TCKN, adı soyadı, araç plaka bilgisi, cep telefonu numarası, kamera kayıtları, öğrenci no, sicil no, yabancı kimlik no, pasaport no.

m.5/2-f.

Kanun, genelge, talimat, yönetmelik, KHK, tüzük, emir ve yazıların hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesi amacıyla.

Tebliğ edenin adı soyadı, TCKN, imza.

m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f.

Dava süreçlerinin takibi amacıyla.

Dava dosyasına konu olan veya dosyada bulunan kişisel veriler

m.5/1, m.6/1, m.5/2-a, m.5/2-d, m.5/2-e, m.5/2-f.

Arabuluculuk süreçlerinin takibi amacıyla.

Adı soyadı, TCKN, e-posta, adres, telefon.

m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f.

İcra süreçlerinin takibi amacıyla.

Adı soyadı, TCKN, adres, IBAN numara, ödenecek faiz tutarı ve oranı, borç bakiyesi, alacak bakiyesi, mahkeme ilamları ve içindeki kişisel veriler, baro sicil numarası.

Acil durum kayıt formunun hazırlanması amacıyla.

Adı soyadı, unvan, adres, telefon, yaralanma durumu.

Telefon yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).

Gelen-giden arama kayıtlarının ilgili yerlere iletilmesi amacıyla.

Adı soyadı, telefon, e-posta, çalıştığı kurum.

m.5/2-f.

Misafir randevu bilgilerinin ilgili yerlere iletilmesi amacıyla.

Adı soyadı, telefon, e-posta.

Gelen fax ve e-postaların ilgili yerlere iletilmesi amacıyla.

Adı soyadı, unvan, e-posta, telefon, adres.

Fiziki yollarla, fax ve e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).

İletişimin sürdürülebilmesi amacıyla telefon numaralarının listelenmesi.

Adı soyadı, unvan, telefon.

E-posta yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmaların yürütülmesi amacıyla.

Adı soyadı, adresi, TCKN, kimlik seri numarası, doğum tarihi, anne ve baba adı, unvan, fotoğraf, video, telefon, e-posta, imza

m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç

Fiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).

Çevresel Etki Değerlendirmesi çerçevesinde yapılan halkın katılım toplantılarını kayıt altına alınması amacıyla

Adı soyadı, imza, fotoğraf, video.

m.5/1, m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-f.

Tutanak, e-posta ve kamera sistemleri yoluyla (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

Hukuki süreçlerde karşı taraf vekillerinin kişisel verilerinin dosya içeriğinde bulunmasından dolayı görülmesi

Dosya veya evrak içeriğinde olan kişisel veriler

5/2-d

Dosya aracılığıyla (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

Konaklama, ulaşım, biletleme vb. seyahat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Kimlik bilgileri, mail adresi, telefon no tapu bilgileri, ruhsat bilgisi, çalışılan kurum bilgisi

m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e

Fiziki ve e-posta yoluyla

(Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

 

B. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

Denetim evraklarının hazırlanması esnasında işlenen veriler, talep edilmesi halinde,

İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Sözleşme ve kira kontratlarının hazırlanması esnasında işlenen veriler, yasal yükümlülükten dolayı,

İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Marka tescillerinin yapılması için işlenen veriler, hukuki sürecin yürütülmesi amacıyla.

Koza Holding’e aktarılmaktadır.

Müşteriye fatura kesilmesi esnasında işlenen veriler, yasal yükümlülük ve sürecin devamını sağlama amacıyla,

İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve Koza Holding’e aktarılmaktadır.

Telefon ve görüntü kayıtlarının alınması ile denetim faaliyetleri esnasında işlenen veriler, kanuni yükümlülük gereğince,

İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

E-tebligat ve resmi yazışmaların yürütülmesi esnasında işlenen veriler, yasal yükümlülükten dolayı,

İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Mahkeme dava dosyalarıyla ilgili ödemelerin yapılabilmesi esnasında işlenen veriler, ödemelerin yapılabilmesi amacıyla,

İlgili bankalara aktarılmaktadır.

İmza sirkülerinin hazırlanması esnasında işlenen veriler, sürecin yürütülebilmesi amacıyla,

Müşteri ile sözleşme yapılması esnasında işlenen veriler, bilgilendirme amacıyla,

İlgili firmaya veya şahsa aktarılmaktadır.

Destek belgelerinin ve raporlarının hazırlanması esnasında işlenen veriler, talep edilmesi halinde,

İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Kanun ve genelge gibi belgelerin tebliği edilmesi esnasında ilenen veriler, talep halinde,

Dava dosyalarının takibi amacıyla işlenen veriler sürecin yürütülmesi amacıyla,

Dış bürolara, mahkemelere, icra dairelerine, vergi dairelerine, ilgili bankalara, Koza Holding’e ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Arabuluculuk süreçlerinin takibi amacıyla işlenen veriler sürecin yürütülmesi amacıyla,

Dış bürolara, mahkemelere, Koza Holding’e aktarılmaktadır.

İcra süreçlerinin takibi amacıyla işlenen veriler sürecin yürütülmesi amacıyla,

Dış bürolara, mahkemelere, icra dairelerine, vergi dairelerine, ilgili bankalara, Koza Holding’e, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve bağımsız denetim firmalarına aktarılmaktadır.

Gelen-giden arama kayıtları ve misafir randevu bilgilerinin ilgili yerlere iletilmesi amacıyla,

Koza Grup Şirketlerine aktarılmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmaların yürütülmesi esnasında işlenen veriler, yasal zorunluluk gereği ve süreçlerin ilerletilmesi amacıyla,

İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, Koza Holding’e ve yazışmanın niteliğine göre ilgili Koza Grup Şirketine aktarılmaktadır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi çerçevesinde yapılan halkın katılım toplantılarını kayıt altına alınmasında yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında,

İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile tedarikçi yetkilisine aktarılmaktadır.

Konaklama, ulaşım, biletleme vb. seyahat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler aynı amaçla,

Süreci gerçekleştiren tedarikçi firmalarına, gerekiyorsa konsolosluklara ve talep halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

           

C. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, şirketimizin aşağıda belirtilen adresine Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde başvuruda bulunarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Bilgilerine sunarız.

 

D. Veri Sorumlusunun Kimliği

Mersis No : 0381004411600019
İnternet Adresi : www.kozaaltin.com.tr
Telefon Numarası : 0 (312) 587 10 00
E-Posta Adresi : kvkk@koza.com.tr
Adres : İstanbul Yolu, 10.km No:310, Batıkent-ANKARA
KEP Adresi :  

 

Aydınlatma metnini PDF olarak buradan indirebilirsiniz.