KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

1.      Amaç 

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtımı konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir. 

Şirket, kâr dağıtımı konusunda, 6758 sayılı Kanunda  belirtilen kısıtlama getirilenler hariç olmak üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kâr Payı Tebliği uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (https://kozaaltin.com.tr/yatirimci-iliskileri/kar-dagitim-politikasi/) aracılığıyla duyurulmaktadır. 

1.      Yetki ve Sorumluluk 

Kâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş olup  Şirketin ilk Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak TMSF Fon Kurulu onayına sunulacaktır. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve  TMSF Fon Kurulu tarafından onaylanarak Şirket internet sitesinde (www.kozaaltin.com.tr) yayımlanır. 

2.      Kâr Dağıtım İlkeleri 

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece; piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz  sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir. 

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla, 6758 sayılı Kanunda kısıtlama getirilenler hariç, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır. 

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına karar verilemez. 

Kâr dağıtımının  TMSF Kurul kararını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine TMSF Fon Kurulu karar verir. TMSF Fon Kurulu sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. 

Yönetim Kurulu, TMSF Fon Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir. 

3.      Kâr Payı Dağıtım Esasları 

Kâr payı dağıtım esasları, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Tespiti Ve Dağıtılması" başlıklı 15. maddesinde düzenlenmiştir.

Şirket, kar tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda elde edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur;  

a)      Genel Kanuni Yedek Akçe :

Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. 

b)      Birinci Kar payı :

Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret  Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır. 

c)      İkinci Kar Payı :  

Net dönem karından (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. Maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 

d)      Genel Kanuni Yedek Akçe :

Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. 

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez. 

Kar payı dağıtım tarihi itibarı ile 6758 sayılı Kanunda kısıtlama getirilenler hariç, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine TMSF Fon Kurulu'nca kararlaştırılır. 

Bu Kar Dağıtım Politikasına göre verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. 

Kamuoyunun bilgilerine sunarız. 

Saygılarımızla.