KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz öncelikle mevcut üretim yerleri ve işletme tesislerinde büyümeyi, yeni altın sahalarına stratejik yatırımlar yapmayı ve mevcut arama lisansları dahilinde arama faaliyetlerine ağırlık vererek büyümeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda Şirketimiz tüm bu yatırımları öncelikle üretim yerlerinden elde ettiği nakit girişiyle karşılamayı hedeflemektedir.

Şirketimiz, stratejik hedefleri, büyüme trendi, yatırım politikaları, karlılık ve nakit durumu dahilinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve esas sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde, esas olarak Sermaye Piyasası Kuruluşunca belirlenmiş olan asgari kar dağıtım oranında nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde kâr dağıtımı yapacaktır. Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak kâr payı, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Yönetim Kurulunca asgari kâr dağıtım oranının üstünde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurulun onayına sunulması her zaman mümkündür.

Genel Kurul tarafından kâr payı dağıtılması kararı alındığı takdirde ödemelerin ilgili mevzuatta öngörülen süre içinde yapılacaktır.

Şirket’in yıllık faaliyetleri neticesinde UFRS’ye göre hazırlanmış finansal raporlara göre net dönem kârının

  • 400 milyon TL’nin altında olması durumunda net dağıtılabilir dönem kârının %2’sinin,
  • 401 milyon TL ile 450 milyon TL arasında olması durumunda net dağıtılabilir dönem kârının %3’ünün,
  • 451 milyon TL ile 500 milyon TL arasında olması durumunda net dağıtılabilir dönem kârının %4’ünün,
  • 500 milyon TL’nin üzerinde olması durumunda ise net dağıtılabilir dönem kârının %5’inin

Şirketin gösterdiği performans nedeniyle A grubu pay sahiplerini temsil eden yönetim kurulu üyelerine dağıtılması genel kurula önerilecektir.