Page 6 - SektorelBakis01
P. 6

6                                                                                                           7        İlk sayısını sizlerle buluşturduğumuz

        ‘Koza Altın Sektörel Bakış’ dergisi ile


        sektöre yeni bir bakış açısı taze bir soluk

        getirmek istiyoruz.
                                                              Dolayısıyla bu tür yayınların sektördeki geliş- Halka açık olan şirketimizin kamu ile olan ile-
                                                              melere, milli ekonomiye ve giderek toplumsal   tişimi güçlendirilerek, faaliyetler hakkında ya-
                                                              kalkınmamıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz.  tırımcıların sistematik olarak bilgilendirilmesi
            Öncelikle şunu belirtelim;                                                              sağlandı. Bu sayede yılbaşından bugüne Koza
                                                              İlk sayımızda çok ilginç ve önemli konuları siz- Altın borsa şirket değerinde iki katı aşan değer
                                                              lerle buluşturduğumuza inanıyoruz. Örneğin;   artışıyla yatırımcının da yüzünü güldürdü.
            Dergimizde Türkiye’de altın madenciliğine ilişkin kamuoyunun sağlıklı ve doğru            büyük ve evrensel bilgemiz Hazreti Mevlâ-
            bilgilendirilmesini sağlayacak konuları ele alacağız. Kendi çalışmalarımızın yanı          na’nın altınla ilgili benzetmeleri üzerine yazı- Koza Altın, uzunca bir aradan sonra 2016 yı-
            sıra altın madenciliği ile ilgili Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri paylaşacağız.           mız, altının değerli maden olmasının ötesindeki  lında en çok vergi ödeyen mükellef kurumlar
                                                              boyutlarını ele alıyor. Bu sayımızda Türkiye’nin  sıralamasında Türkiye genelinde 24. oldu. Koza
            Yeni dönemde, yepyeni bir anlayışla Türkiye’de altın madenciliğinin gelişmesine           ilk altın işletmesi Ovacık Altın Madenimizin tanı- Altın İşletmeleri temsilcisi Altın Madencileri
            bir okul gibi katkı sağlayan ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek veren             tımını yaptık. Gelecek sayılarımızda diğer işlet- Derneğine Başkan Yardımcısı olarak seçildi.
            bir işletme olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.                          melerimizi de tanıtacağımızı belirtelim.
                                                                                       Koza Holding bünyesinde sektördeki en yeni
            Altın madenciliğinin Türkiye açısından arz ettiği stratejik öneminin bilinciyle,           Koza Altın İşletmeleri A.Ş. için 2017 tam anlamı  yayınları içeren ve tüm çalışanların istifadesine
            üzerimize büyük sorumluluklar düştüğünü biliyoruz.                          ile bir atılım yılı oldu… Mayıs ayında, uzun za- açık kütüphanemiz faaliyete geçirildi.
                                                              mandır atıl durumda olan Gümüşhane Mastra
            Çünkü altın madenciliği istihdam ve yüksek katma değeri ile ülkemizin            Altın Madeni’ni tekrar faaliyete geçirerek, ülke  Açıkçası; bugün geleceğe daha umutla bakan,
            gelişmesine katkı sağlama potansiyeli taşımaktadır.                         ve yöre ekonomisine desteğimizi arttırdık.    ülke kaynaklarının milli ekonomiye kazandırıl-
                                                                                       ması için çalışan, Türk ekonomisine ve Türk İn-
                                                              Eskişehir Kaymaz’da Mermerlik sahasını faa-   sanına hizmet eden bir Koza Altın şirketi var.
            Dünya Altın Konseyi (WGC) raporuna göre altın Türkiye ekonomisinde hatırı          liyete geçirdik. Ruhsat ve izin süreçlerini hız-
            sayılır bir rol oynuyor ve sektörün ekonomiye yılda 4 milyar dolarlık katkı             landırarak üretim faaliyetlerinin sürdürülebilir  Büyüyen, gelişen, her geçen gün geleceğe daha
            yaptığı hesaplanıyor.                                        olmasını sağladık.                büyük umutlarla bakan Türkiye’miz için daha
                                                                                       çok çalışmaya ve üretmeye kararlıyız.
                                                              Kamu makamları ve sektördeki ortaklarımızla
                                                              sağlıklı ilişkiler tesis edildi.         Sektördeki tüm kuruluşlara ve çalışanlara say-
                                                                                       falarımız açıktır.
            Ülkemizin 10 yıllık altın ithalatı 1.352 ton ancak üretimi                      Türkiye’nin birçok bölgesindeki arama ve ma-
                                                              dencilik faaliyetlerimiz ivme kazandı. Gözden  Bu dergi çalışması ile madencilik ve özelikle
            207 tondur. On yıllık ortalama altın fiyatının yaklaşık                       geçirdiğimiz ve yenilediğimiz istihdam politika- altın madenciliği alanındaki bilgi ve deneyimi
           1.444 USD/ons olduğu düşünüldüğünde, 50 milyar USD’lik                         mızla verimli ve nitelikli işgücü ile çalışmalarımı- daha erişebilir kalmayı umuyoruz. Çünkü inanı-
                                                              zı sürdürüyoruz.                 yoruz ki; bir mum başka bir mumu tutuşturmak-
             ithalata karşılık 7.6 milyar USD’lik üretim yapılmıştır.                                              la ışığından hiçbir şey kaybetmez.
                                                              Mali ve sosyal haklar iyileşti, çalışanlarımızın
                                                              şirketlerine olan güveni arttı.
                                                                                              Koza Altın İşletmeleri A. Ş.
                                                                                                    Yönetim Kurulu


                                                  kozaaltin.com.tr   kozaaltin.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11